<head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> <meta name="Description" content="Portal PUSTELNICZY.pl" /> <meta name="Keywords" content="pustelniczy, pustelniczy.pl, eremitki, pustelnice, pustelnicze, pustelnicy, pustelnik, eremickie, eremita, eremitka, pustelnica, [wity, [wici, anachoretyzm, anachoreci, anachorecki, powoBanie, pustelnia, erem, eremityzm, pustelnictwo, formacja, duchowo[, modlitwa" /> <title>Portal PUSTELNICZY.pl</title> </head> <body link="#000000" alink="#000000" vlink="#000000" bgcolor="#5e5a5a"> <center> <table width="1024"> <tr> <td width="1024" align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"><a href="http://www.pustelniczy.pl"><img src="logo-pustelniczypl.jpg" align="center" valign="top" width="420"></a> </td> </tr> </table> </br> <table width="1024"> <tr> <td width="334" valign="top" align="center" bgcolor="#ffffff"></br> <font size="2" color="#000000" face="verdana"> <img src="modlitwa.jpg" align="center" width="80"></br></br> <font size="4" face="verdana" color="#000000"><b>Skrzynka intencji</b></font></br></br> Intencje modlitewne mo|na nadsyBa na adres: <a target=_blank href="mailto:intencje@pustelniczy.pl">intencje@pustelniczy.pl</a></br></br> <img src="pasek.png" align="center" width="333" height="20"></br></br> <a target=_blank href="http://www.youtube.com/channel/UC1K0rw_9JUM-1J6kAuR7sWA"> <img src="radioerem-logo-sm.jpg" align="center" width="180"></a></br></br> <img src="pasek.png" align="center" width="333" height="20"></br></br> <img src="nauczajacy.JPG" align="center" width="140"></br> <font size="4" face="verdana"></br><b>Linki</b></font></br></br> <font size="2" face="verdana"><a target=_blank href="http://www.brewiarz.pl" style="text-decoration: none"> Liturgia Godzin</a></br></br> <font size="2" face="verdana"><a target=_blank href="http://divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl" style="text-decoration: none"> Divinum Officium</a></br></br></br> <font size="5" face="verdana"><b>+ + +</b></font></br></br></br> <img src="pasek.png" align="center" width="333" height="20"></br></br> </br> <font size="3" face="verdana"><b>"Notatnik pustelniczy"</b></font></br></br> (Ksi|ka posiada imprimatur)</br></br> <a target="_blank" href="http://www.motyleksiazkowe.pl/religie/33383-notatnik-pustelniczy-9788361888017.html"><img src="notatnik-pustelniczy-okladka-sm.jpg" width="200" alt="Notatnik pustelniczy" title="Notatnik pustelniczy" align="center" style="border:solid 2px #000000"></a></br></br> </br></br> </font> </td> <td width="11">&nbsp;</td> <td width="334" valign="top" align="center" bgcolor="#ffffff"> <font size="2" color="#000000" face="verdana"> </br></br> <img src="ksiazki.png" align="center" width="160"></br></br></br> <font size="3" face="verdana"><b>NOWOZCI:</br></br> "Zwici pustelnicy, rekluzi i stylici.</br>Kalendarium liturgiczne</br>z biogramami"</b></font></br></br> (Ksi|ka posiada imprimatur)</br></br> <a target="_blank" href="https://www.motyleksiazkowe.pl/religie/34669-swieci-pustelnicy-rekluzi-i-stylici-9788361888055.html"> <img src="swieci-pustelnicy-okladka-sm.jpg" width="200" alt="Zwici pustelnicy, rekluzi i stylici" title="Zwici pustelnicy, rekluzi i stylici" align="center" style="border:solid 2px #000000"></a> </br></br></br> <font size="3" face="verdana"><b> "Rozeznawanie duchowe.</br>Zaplanuj swoje |ycie</br>z Panem Jezusem"</b></font></br></br> (Ksi|ka posiada imprimatur)</br></br> <a target="_blank" href="https://www.motyleksiazkowe.pl/religie/34675-rozeznawanie-duchowe-9788361888062.html"> <img src="rozeznawanie-duchowe-okladka-sm.jpg" width="200" alt="Rozeznawanie duchowe" title="Rozeznawanie duchowe" align="center" style="border:solid 2px #000000"></a> </br></br> </br> <font size="5" face="verdana"><b>+ + +</b></font></br></br></br> <img src="pasek.png" align="center" width="333" height="20"></br></br></br> <font size="3" face="verdana"><b> "PowoBanie pustelnicze.</br>Katolicka definicja eremityzmu"</b></font></br></br> (Ksi|ka posiada imprimatur)</br></br> <a target="_blank" href="http://www.motyleksiazkowe.pl/religie/33674-powolanie-pustelnicze-9788361888024.html"><img src="powolanie-pustelnicze-okladka-sm.jpg" width="200" alt="PowoBanie pustelnicze. Katolicka definicja eremityzmu" title="PowoBanie pustelnicze. Katolicka definicja eremityzmu" align="center" style="border:solid 1px #000000"></a></br></br> </br> <img src="pasek.png" align="center" width="333" height="20"></br></br> </br> </td> <td width="11">&nbsp;</td> <td width="334" valign="top" align="center" bgcolor="#ffffff"> <font size="4" face="verdana"></br><b>JU{ W SPRZEDA{Y:</b></font></br></br> <font size="3" face="verdana"> <a target="_blank" href="http://www.motyleksiazkowe.pl/religie/34802-sw-bruno-z-kolonii-i-swieci-zakonu-kartuzow-9788361888079.html"> <img src="swiety-bruno-okladka-sm.jpg" width="200" alt="Zwity Bruno i [wici Zakonu Kartuzw" title="Zwity Bruno i [wici Zakonu Kartuzw" align="center" style="border:solid 2px #000000"></a> </br></br> (Ksi|ka posiada imprimatur)</br></br></br> <img src="pasek.png" align="center" width="333" height="20"></br></br> <font size="4" face="verdana"></br><b>Nauczanie Ko[cioBa</br>o eremityzmie</b></font></br></br> <font size="3" face="verdana"> <b>Kodeks prawa kanonicznego:</b></font></br></br> <font size="2" face="verdana"> Kan. 603</br></br> 1. Oprcz instytutw |ycia konsekrowanego, uznaje Ko[ciB |ycie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w ktrym wierni przez surowsze odsunicie si od [wiata, milczenie odosobnienia, gorliw modlitw i pokut po[wicaj swoje |ycie na chwaB Boga i zbawienie [wiata.</br></br> 2. Prawnie uznaje si za pustelnika osob po[wicon Bogu w |yciu konsekrowanym, je[li poprzez [lub albo inne [wite wizy zobowizuje si publicznie wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewangelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje wBa[ciwy tryb |ycia.</br></br> <img src="pasek.png" align="center" width="333" height="20"></br></br> <font size="3" face="verdana"> <b>Katechizm Ko[cioBa Katolickiego:</b></font></br></br> <font size="2" face="verdana"> KKK 920 Pustelnicy nie zawsze skBadaj publicznie profesj trzech rad ewangelicznych, ale "przez surowe odsunicie si od [wiata, milczenie, samotno[, gorliw modlitw i pokut po[wicaj swoje |ycie na chwaB Boga i zbawienie [wiata" (KPK, kan. 603, 1). </br></br> KKK 921 Ukazuj oni ka|demu wewntrzny aspekt tajemnicy Ko[cioBa, ktrym jest osobowa blisko[ z Chrystusem. Ukryte przed [wiatem |ycie pustelnika jest milczcym przepowiadaniem Chrystusa, ktremu oddaB swoje |ycie, poniewa| jest On dla niego wszystkim. Na tym polega to szczeglne powoBanie, by na pustyni, wBa[nie w walce wewntrznej, znalez chwaB Ukrzy|owanego.</br></br> <font size="5" face="verdana"><b>+ + +</b></font></br></br> <img src="pasek.png" align="center" width="333" height="20"></br></br> <font size="3" face="verdana"><b>"EREMITYZM.</br>Wprowadzenie w duchowo[</br>i praktyk |ycia pustelniczego"</b></font></br></br> (Ksi|ka posiada imprimatur)</br></br> <a target="_blank" href="http://www.motyleksiazkowe.pl/religie/29421-eremityzm-9788361888208.html"><img src="eremityzm-okladka-sm.jpg" width="200" alt="EREMITYZM. Wprowadzenie w duchowo[ i praktyk |ycia pustelniczego" title="EREMITYZM. Wprowadzenie w duchowo[ i praktyk |ycia pustelniczego" align="center" style="border:solid 2px #000000"></a></br></br> </br> </td> </tr> </table> </br></br> <font size="2" face="verdana"><center>&copy; Copyright by s. Bruna od Maryi z Pustelni Matki Bo|ej Jasnogrskiej w Czstochowie</center></font> </br></br></br> </body>